Zoltán Kovács
Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Balázssal kiváló együtt dolgozni, mert: proaktív, segítőkész, tervez, hatékonyan dolgozik. És szállítja az eredményeket is! Csak ajánlani tudom.
Zoltán Kovács
2024.04.29.
Móni Kosári
Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Kosári Móni vagyok, családállítás vezető, párkapcsolati coach, tréner, oktató. Családállítás vezetőket, párkapcsolati coachokat képzek immár nyolcadik éve. Balázzsal 4 éve kezdődött a közös munkánk és mondhatom, nem választhattam volna jobb szakembert a hirdetéseim komplett kezelésére! Balázsra minden kampánynál maximálisan számíthatok és támaszkodhatok. Én csak azt tudom megfogalmazni, mit szeretnék elérni számszerűsítve egy-egy kampánnyal, de Ő tudja a “hogyant”! Én megtanultam a közös munkánk során, hogy a szakmai hozzáértésére mindig számíthatok! Együttműködő, végtelenül türelmes és precíz! Sokat köszönhetek a munkájának, nélküle nem tudtam volna elérni a cégemmel, azt ahol most tartok!
Móni Kosári
2024.03.13.
Zoltán Kovács
Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Balázssal kiváló együtt dolgozni, mert: proaktív, segítőkész, tervez, hatékonyan dolgozik. És szállítja az eredményeket is! Csak ajánlani tudom.
Zoltán Kovács
2024.04.29.
Móni Kosári
Trustindex verifies that the original source of the review is Google.
Kosári Móni vagyok, családállítás vezető, párkapcsolati coach, tréner, oktató. Családállítás vezetőket, párkapcsolati coachokat képzek immár nyolcadik éve. Balázzsal 4 éve kezdődött a közös munkánk és mondhatom, nem választhattam volna jobb szakembert a hirdetéseim komplett kezelésére! Balázsra minden kampánynál maximálisan számíthatok és támaszkodhatok. Én csak azt tudom megfogalmazni, mit szeretnék elérni számszerűsítve egy-egy kampánnyal, de Ő tudja a “hogyant”! Én megtanultam a közös munkánk során, hogy a szakmai hozzáértésére mindig számíthatok! Együttműködő, végtelenül türelmes és precíz! Sokat köszönhetek a munkájának, nélküle nem tudtam volna elérni a cégemmel, azt ahol most tartok!
Móni Kosári
2024.03.13.

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató – Oláh Balázs Egyéni vállalkozó

2023.10.24.

Oláh Balázs Egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Oláh Balázs EV.) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Oláh Balázs EV. mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Oláh Balázs EV. fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Oláh Balázs EV. biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató Oláh Balázs EV. honlapjának (https://www.olahbalazs.com) nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére természetesen megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az Ön által Oláh Balázs EV. rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel Oláh Balázs EV. jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy a Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

 1. Az adatkezelő megnevezése
  A Oláh Balázs EV., mint adatkezelő adatai:

A cég elnevezése: Oláh Balázs Egyéni vállalkozó
A cég rövidített elnevezése: Oláh Balázs EV.
Székhely: H-2623 Kismaros, Óhegyi út 36.
Postai (levelezési) cím: H-2623 Kismaros, Óhegyi út 36.
Nyilvántartási szám: 54954779
Nyilvántartó törvényszék: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 56320112-2-33
Képviseletre jogosult: Oláh Balázs
E-mail elérhetőség: olah.balazs.job@gmail.com
Telefonszám: (+36 20) 374 9549
Weboldal: https://www.olahbalazs.com

 1. Az adatkezelés céljai, jogalapja, az érintettek köre, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
  2.1. Adatkezelés Oláh Balázs EV.-val megkötött szerződés teljesítéséhez, amennyiben Ön természetes személy
  Az adatkezelés célja: az Ön mint természetes személy megrendelő által megadott személyes adatokat Oláh Balázs EV. mint vállalkozó a létrejött vállalkozási szerződés teljesítése céljából kezeli. Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket Oláh Balázs EV. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és Oláh Balász EV. között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja].

Tájékoztatjuk, hogy Oláh Balázs EV. adatkezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelésre valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatainak megadása szükséges ahhoz, hogy Oláh Balázs EV.-vel a szerződés létrejöjjön, míg adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni lehessen.

Az érintettek köre: az Oláh Balázs EV.-vel szerződő természetes személyek

A kezelt adatok köre:

az Ön neve
az Ön e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: Oláh Balázs EV. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha Oláh Balázs EV. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.2. Adatkezelés az Oláh Balázs EV.-vel megkötött szerződés teljesítéséhez, ha Ön a szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója
Az adatkezelés célja: ha Ön mint természetes személy az Oláh Balázs EV.-vel szerződő jogi személy törvényes képviselője (vezető tisztségviselője, ezen belül pl. ügyvezetője) vagy kapcsolattartója, úgy a szerződés teljesítése céljából szükséges az Ön adatait Oláh Balázs EV.-nek kezelnie. Ennek keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket Oláh Balázs EV. felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön mint érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: az Oláh Balázs EV.-vel szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

A kezelt adatok körébe az Oláh Balázs EV.-vel szerződő jogi személy törvényes képviselőjének vagy kapcsolattartójának:

neve
telefonszáma
e-mail címe
tartozik.

Az adatkezelés időtartama: Oláh Balázs EV. a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha Oláh Balázs EV. az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.3. Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez (direkt marketing) kapcsolódóan
Az adatkezelés célja: Ön egy árajánlat-kérő űrlap kitöltésével és annak a https://www.olahbalazs.com weboldalon történő beküldésével kérhet online marketing szolgáltatással, képzéssel vagy tanácsadással kapcsolatos marketing jellegű ajánlatokat Oláh Balázs EV.-től. Ezen közvetlen üzletszerzésre (direkt marketingre) irányuló tevékenységet Oláh Balázs EV. kifejezetten az Ön hozzájárulása alapján végzi, így az űrlap beküldése során biztosítjuk az Ön részére a Tájékoztató megismerhetőségét.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése].

Tájékoztatjuk, hogy Ön közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Oláh Balázs EV. haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban marketing ajánlatokat nem küld.

A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma és az Ön weboldalának címe.

Az érintettek köre: Ön mint a hozzájárulást megadó természetes személy.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.4 Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódóan, azon belül szakmai hírlevél küldése elektronikus úton
Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a https://www.olahbalazs.com weboldalon szakmai hírlevélre szeretne feliratkozni, úgy a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait Oláh Balázs EV. az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése].

Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét Oláh Balázs EV. biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Oláh Balázs EV. haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban szakmai hírlevelet nem küld.

Az érintettek köre: Ön mint a szakmai hírlevélre feliratkozó természetes személy.

A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.5. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)
Az adatkezelés célja: Oláh Balázs EV. a https://www.olahbalazs.com weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít Oláh Balázs EV.-nak mint a https://www.olahbalazs.com weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítik Oláh Balázs EV.-t a reklámkampányok optimalizálásában. Fontos, hogy ezen a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg Oláh Balázs EV. a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A Facebook Pixel cookie egy olyan kisméretű kódrészlet, amelynek a https://www.olahbalazs.com weboldal forráskódjában történő elhelyezésével Oláh Balázs EV. nyomon követheti a Facebook-on is regisztrált felhasználók tevékenységét. Működése nagyban hasonlít a fentebb ismertetett Google Analytics cookie-hoz.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a https://www.olahbalazs.com weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.6. Adatkezelés az ügyfél-elégedettségi kérdőív vonatkozásában
Az adatkezelés célja: Ön segítheti munkákat és az Ön még magasabb szintű szakmai kiszolgálását azzal, hogy az Oláh Balázs EV. tevékenységét illetően ügyél-elégedettségi kérdőívet tölt ki és azt megküldi részünkre. Ezen ügyfél-elégedettségi kérdőív egy visszajelzés az Oláh Balázs EV. részére a munkánk minőségét és az Ön azzal való elégedettségét illetően. Az ügyfél-elégedettségi kérdőív során megadott adatokat kizárólag az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Oláh Balázs EV. haladéktalanul törli.

Az érintettek köre: azok a természetes személyek, akik az ügyfél elégedettségi kérdőívet kitöltik és az adatkezeléshez hozzájárulnak.

A kezelt adatok köre: név, email cím, valamint a kérdőív egyes kérdéseire adott válaszok.

Az adatkezelés időtartama: az Ön ügyfél-elégedettségi kérdőívben megadott adatait Oláh Balázs EV. az Önnel fennálló megbízási szerződés lejártát követően haladéktalanul törli a rendszereiből, illetve ennél korábban is törli, amennyiben Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását időközben visszavonta.”

 1. Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás
  Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki Oláh Balázs EV. mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Oláh Balázs EV. tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név: Google (Google Analytics)
Ellátott tevékenység: https://www.google.com/about/datacenters/ weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)
A kezelet adatok köre: cookie adatok

Név: Facebook
Ellátott tevékenység: weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)
A kezelt adatok köre: cookie adatok

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
  Az Ön által megadott személyes adatokat Oláh Balázs EV. az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, ezek az alábbiak:

irodavezető, sales manager, projektmenedzser, szakértő, ügyvezető

Tájékoztatjuk, hogy Oláh Balázs EV. harmadik fél részére az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A Oláh Balázs EV. megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  Önnek joga van kérelmezni Oláh Balázs EV.-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

5.1. A hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Oláh Balázs EV.-től mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatainak kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
Oláh Balázs EV. mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Oláh Balázs EV. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Oláh Balázs EV. elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének Oláh Balázs EV. indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
Ön jogosult arra, hogy kérésére Oláh Balázs EV. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Oláh Balázs EV. indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat Oláh Balázs EV.-re mint adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tájékoztatjuk, hogy Oláh Balázs EV. megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, Oláh Balázs EV.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Az adatkezés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Oláh Balázs EV. korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
  b) Oláh Balázs EV. adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
  c) Oláh Balázs EV.-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Oláh Balázs EV. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatekezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy Oláh Balázs EV. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén Oláh Balázs EV. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Oláh Balázs EV. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 2.2-2.5. pontjaiban megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát Oláh Balázs EV. korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön a hozzájárulását később visszavonja.

5.8. Eljárási szabályok
Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét Oláh Balázs EV. részére bejelenteni:

személyesen Oláh Balázs EV. székhelyén: H-2623 Kismaros, Óhegyi út 36.
írásban postai úton: H-2623 Kismaros, Óhegyi út 36.
elektronikus úton: olah.balazs.job@gmail.com
Oláh Balázs EV. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy Oláh Balázs EV. a 25 napos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt. Oláh Balázs EV. a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.

Amennyiben Oláh Balázs EV. nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Oláh Balázs EV. a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Oláh Balázs EV. mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Oláh Balázs EV.-t terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek
  A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

6.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefonszáma: +36 1 391 1400
Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu

Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg a Oláh Balázs EV.-nek mint adatkezelőnek.

6.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 1. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, elhárítására megtett intézkedések
  Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A Oláh Balázs EV. az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében Oláh Balázs EV. minden szükséges intézkedést megtesz.

A Oláh Balázs EV. Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben Oláh Balázs EV. az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.